Statut

STATUT STOWARZYSZENIA GDYŃSKA STREFA KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1 Stowarzyszenie GDYŃSKA STREFA KULTURY, SZTUKI I EDUKACJI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) a także postanowień niniejszego statutu.

2 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gdynia. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

4 Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

5 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

6 Stowarzyszenia może używać odznak, pieczęci oraz własnej identyfikacji wizualnej, zgodnie z właściwymi przepisami. 

Rozdział II

Cele i sposoby działania stowarzyszenia

 7 Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji;
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 4. prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej oraz społecznej;
 5. działań odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności ;
 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kształtowania postaw obywatelskich;
 7. promowania miasta i regionu;
 8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności charytatywnej.

8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie działań kulturalnych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, spotkań, sympozjów, imprez tematycznych;
 2. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 3. organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, festiwali, konferencji;
 4. organizowanie imprez integracyjnych, rozrywkowych i promocyjnych;
 5. organizację wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym;
 6. tworzenie, wspieranie oraz promocję lokalnych grup twórczych oraz grup zainteresowań;
 7. współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami kulturalnymi w mieście, kraju i świecie;
 8. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi;
 9. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
 10. prowadzenie akcji oraz kampanii społecznych;
 11. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

 9 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10 Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej.

 

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 14

 

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
 • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
  lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 15 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 16

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. Władze wykonawcze w przypadku zmniejszenia ich składu w trakcie trwania kadencji mogą do swojego składu dokooptować nowych członków w liczbie
  nieprzekraczającej 1/3 statutowego składu organu.

 

Walne Zgromadzenie Członków

17

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
  na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:
 7. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
 8. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później
  od pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

 18

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz do roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 16 ust.1.
 3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
  na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

Zarząd

20

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia
  na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 21

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. określanie szczegółowych kierunków działania,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 10. przyjmowanie i skreślanie członków,
 11. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem.

 

Komisja Rewizyjna

22

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:
 4. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 5. nie mogą być skazani pełnomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
  oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i ofiarności publicznej.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 25

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.